Fisa de evaluare copii

DATE GENERALE CU PRIVIRE LA COPIL ŞI LA FAMILIA DIN CARE FACE PARTE


1.    Numele şi prenumele
2.    Data naşterii
3.    Sexul
4.    Data înscrierii la grădiniţă
5.    Numele tatălui
6.    Numele mamei
7.    Vârsta tatălui
8.    Vârsta mamei
9.    Profesiunea tatălui
10.    Profesiunea mamei
11.    Locul de muncă al tatălui
12.    Locul de muncă al mamei
13.    Fraţi
14.    Surori
15.    Alţi membri ai familiei care locuiesc cu copilul

SITUAŢIA FINANCIARĂ

16.    Condiţii de locuit
17.    Relaţiile dintre părinţi
18.    Relaţiile dintre părinţi şi copii
19.    Atitudinea părinţilor faţă de problemele de educaţie ale copilului
20.    Relaţiile dintre părinţi şi colectivul de cadre didactice
21.    Cine se ocupă de educaţia copilului şi cât timp
22.    Atitudinea mamei faţă de unele dificultăţi pe care le prezintă copilul
23.    Metode şi procesee folosite de mamă în educarea copilulu
24.    Date speciale semnalate de mamă cu privire la unele aspecte ale comportamentului copilului: somn, hrănire, curăţenie corporală, spiritul de ordine, comportarea în raport cu ceilalţi membri ai familiei, dar şi cu privire la comportamentul copilului când este despărţit temporar de părinţi şi în legătură cu comportamentul faţă de evenimente inedite (persoane străine, evenimente neaşteptate, etc)


DATE CU PRIVIRE LA STAREA DE SĂNĂTATE ŞI LA DEZVOLTAREA FIZICĂ A COPILULUI
( Se va completa de către medic sau specialist după fişa medicală)

DATE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ŞI PARTICULARITĂŢILE COMPORTAMENTULUI PREDOMINANT MOTOR ŞI ALE ACTIVITĂŢII FIZICE
1.    Volumul şi varietatea mişcărilor
2.    Tempoul şi ritmul mişcărilor, coordonare şi finalitate
3.    Combinatorica mişcărilor, transferul mişcărilor
4.    Lateralitatea în execuţia mişcărilor
5.    Spontaneitatea şi iniţiativa în executare mişcărilor
6.    Învăţarea mişcărilor, plasticitatea în însuşirea de mişcări noi
7.    Sincinezii
8.    Tipuri de mişcări mai frecvente
9.    Abilităţi motorii
10.    Tipuri de jocuri motorii


DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI ŞI ACTIVITĂŢII INTELECTUALE


A.    DE TIP SENZORIO-MOTOR

1.    Detectare
2.    Identificare obiecte cunoscute
3.    Recunoaştere obiecte inedite
4.    Perceperea relaţiilor dintre însuşiri – integritatea imaginii
5.    Raportul dintre imaginea perceptivă şi denumirea ei
6.    Raportul dintre imaginea perceptivă şi acţiunea cu obiectul – caracterul operant al percepţiei
7.    Pereceperea relaţiilor inter-obiectuale spaţiale / temporale / cantitative
8.    Tipuri de percepţii predominante
9.    Spirit de observaţie
10.    Calităţi perceptive speciale

B.    DE TIP REPREZENTATIV  SIMBOLIC
1.    Volum, completitudine
2.    Corectitudine, claritate
3.    Intuitivitate
4.    Stabilitate
5.    Operante
6.    Generalizare, selectivitate, sistematizare
7.    Raportul reprezentare – acţiune – cuvânt
8.    Tipuri de reprezentări: după analizatori  / statice / cinetice / de transformare- anticipare
9.    Forme specifice de reprezentări: matematice / cu privire la fenomene naturale / cu privire la fenomene sociale / cu privire la acţiuni, activitate
10.    Jocuri de tip simbolic (imitative pe bază de reprezentări)

C.    LIMBAJUL
1.    Volum, varietate
2.    Semantică – înţelesul cuvintelor folosite
3.    Fonaţie, consoane, grupuri de consoane, diftongi, triftongi
4.    Structura gramaticală: alcătuirea de propoziţii – fraze – acorduri gramaticale
5.    Legătura limbaj – activitate: indicative verbale şi performanţe / stimulativ –verbale şi performanţe / verbalizarea acţiunii şi performanţei
6.    Forme de limbaj: solilocviu / dialog / monolog colectiv / monolog
7.    Expresivitate verbală
8.    Comunicare verbală, spontană, condiţii, împrejurări
9.    Calităţi speciale
10.    Transmiterea şi înţelegerea semnificaţiei
11.    Tipuri de defecte de vorbire

D.    GÂNDIREA

1.    Volum de cunoştinţe: înţelegerea semnificaţiei / operante / cauzalitate şi relaţii
2.    Tipuri de definiţii: enumerative / eliptice de gen proxim / cu gen proxim şi diferenţă specifică, cu caracter pragmatic / cu gen proxim şi diferenţă specifică / generale / abstracte
3.    Procese cu funcţii de gradul I: analiza / sinteza / generalizarea / comparaţia / sistematizarea / abstractizarea / concretizarea
4.    Procese cu funcţii de gradul II: reversibilitatea / asociativitatea / combinatorice / clasificări / serieri / grupări / incluziuni în clase
5.    Tipuri de noţiuni
6.    Tipuri de judecăţi şi raţionamente
7.    Tipuri de înţelegere: concret-inuitivă / verbal-generalizată
8.    Tipuri de rezolvări de probleme: de soluţii-decizii / de modalităţi
9.    Tipuri de gândire
10.    Calităţi speciale

E.    IMAGINAŢIA

1.    Conţinutul reprezentărilor de tip imaginativ
2.    Intuitivitatea-plasticitatea
3.    Formele imaginaţiei: reproductivă / combinatorică / creatoare
4.    Forme de obiectivare: joc / produse ale activităţii / conduită
5.    Procedee de construire a reprezentărilor imaginaţiei: substituire / adiţionare / augmentare-diminuare / combinare / creare de imagini noi
6.    Raportul real – ficţiune
7.    Tipuri de imaginaţie
8.    Jocuri de imaginaţie
9.    Calităţi speciale

F.    MEMORIA
1.    Întipărirea, fixarea
2.    Păstrarea, durata: voluntară / involuntară
3.    Reproducerea
4.    Recunoaşterea
5.    Raportul memorie – limbaj – acţiune
6.    Raportul memorie – afectivitate
7.    Memorie imediată / îndepărtată
8.    Uitarea
9.    Tipuri de memorie: senzorial-concretă / verbal-logică

G.    ATENŢIA
1.    Orientarea
2.    Concentrarea
3.    Selectivitatea
4.    Raportul atenţie – cuvânt
5.    Raportul atenţie – activitate
6.    Tipuri de atenţie
7.    Relaţia atenţie – interes
8.    Instabilitatea atenţiei
9.    Jocuri de atenţie
10.    Atenţia în învăţare
11.    Calităţi speciale

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR PRAXICE ŞI DE TIP ARTISTIC-CREATIV


A.    DEPRINDERI, OBIŞNUINŢE UZUALE ŞI TEHNICE

1.    Deprinderi de mânuire obiecte uzuale, dispozitive
2.    Deprinderi de acţiuni constructive din cuburi
3.    Deprinderi de acţiuni constructive din alte materiale, materiale tehnice
4.    Deprinderi igienice – obişnuinţe
5.    Deprinderi de ordine – obişnuinţe
6.    Abiliăţi manuale practice
7.    Abilităţi tehnice
8.    Abilităţi de învăţare şi rezolvare de probleme

B.    ÎNCLINAŢII APTITUDINI CREATIVE
a.    De tip artistic
1.    Receptivitate perceptiv – imaginativă „personală” deosebită faţă de: armonia formelor / armonia volumelor / armonia proporţiilor / armonia mişcării / armonia culorilor
2.    Redarea cu uşurinţă şi fidelitate-uşurinţă în însuşirea tehnicii corespunzătoare: desen, practică / pictură, coloristică / modelaj, plastică / lipitură, colaj / construcţii cuburi / plastică mişcărilor – dans / reproducerea unei melodii după şi fără note / abilităţi grafice
3.    Combinarea, imaginarea şi redarea într-o formă nouă, originală: desen-grafică / modelaj-plastică / lipitură-colaj / construcţii cuburi / frază şi melodie muzicală / construcţia frazei şi calaigrafia
4.    Perceperea, intrepretarea, înţelegerea cu uşurinţă a unui desen, picturi, text scris
5.    Raportul dintre interese şi aptitudini
6.    Aptitudini deosebite ca germeni ai talentului

b.    De tip actoricesc

1.    Receptivitatea crescută şi sensibilitatea faţă de: trăirile sufleteşti ale personajelor din poveşti, ale oamenilor
2.    Redarea cu uşurinţă, prin imitaţie şi imaginaţie, a unor stări sufleteşti, situaţii, etc: gestică / conduită expresivă / mimică-pantomimică / conduită verbală
3.    Transpunerea cu uşurinţă într-un personaj
4.    Dominanţa jocului de dramatizare
5.    Raportul dintre interese şi aptitudini
6.    Aptitudini speciale ca germeni ai talentului

c.    De tip literar
1.    Receptivitate şi sensibilitate faţă de poezii, poveşti, cd-uri cu poveşti şi poezii
2.    Redarea cu fidelitate şi uşurinţă a unor poveşti şi întâmplări trăite
3.    Redarea originală, într-o formă inedită a unor povestiri cunoscute şi întâmplări trăite
4.    Crearea unor poveşti şi poezii inedite
5.    Uşurinţa şi bogăţia expresivităţii verbale în povestiri, poezii şi lecţii
6.    Raportul interese – aptitudini

d.    De tip tehnic - constructive

1.    Receptivitatea şi înţelegerea cu uşurinţă a raporturilor spaţiale de mărime, a proporţiilor, a dispoziţiei spaţiale în volum şi plan
2.    Receptivitatea şi înţelegerea cu uşurinţă a modului de funcţionare a dispoziţiei elementelor construcţiei (verticală-orizontală), a unor dispozitive tehnice simple
3.    Uşurinţa de a-şi reprezenta riguros imaginea, mişcarea transformarea unor elemente ale unei jucării, construcţii tehnice, etc, a unui dispozitiv simplu, ca un tot
4.    Uşurinţa şi rigurozitatea execuţiei, articularea acţiunilor de construcţie: planul mental al acţiunii / rapiditatea, rigurozitatea / ordinea acţiunii / folosirea corectă a materialului
5.    Raportul interese – aptitudini
6.    Jocuri de construcţie, dominante şi aptitudini tehnice

e.    Aptitudini matematice
1.    Perceperea, reprezentarea şi înţelegerea cu uşurinţă a relaţiilor cantitative, numerice, spaţio-dimensionale (mulţimile, submulţimile de obiecte şi fenomene)
2.    Operarea facilă cu raporturile de mai sus
3.    Abstractizarea cu uşurinţă a acestor raporturi
4.    Operare facilă cu simboluri abstracte- numerice
5.    Raportul interese-aptitudini
6.    Aptitudini speciale


INTEGRAREA  SOCIO-AFECTIVĂ A COPILULUI ŞI ÎNSUŞIRI ALE PERSONALITĂŢII

A.    Relaţii socio-afective şi voliţionale
1.    Receptivitatea şi reactivitatea socio-afectivă faţă de: normele de convienţuire în colectivitate-regim zilnic / activităţile instructiv-educative / evenimente stresante / rezultatele activiătii / anumite obiecte-jucării / de părinţi / de cadre didactice / de copii / de animale
2.    Reactivitatea emoţională: cu afecţiune / cu bucurie / cu plăcere / cu însufleţire / cu neplăcere / recalcitrant / plângăreţ-supărăcios / indiferent / refuz / izolat / fricos / suspicios
3.    Reactivitatea afectivă complexă şi de mai lungă durată: sentimentul curiozităţii / sentimentul satisfacţiei şi admiraţiei / sentimentul responsabilităţii / sentimentul datoriei / sentimentul de cooperare
4.    Manifestarea şi conţinutul expresiei afective: adecvarea expresiei cu conţinutul trăirii / varietatea, nuanţarea expresiei / capacitatea de control şi stăpânire / expresie mimică-pantomimică / expresie verbală / simularea / expresivitate

B.    Particularităţi ale voinţei manifestate în procesul de integrare în colectivitatea de copii şi faţă de activitate

1.    Capacitatea de a acţiona în conformitate cu scopul – dirijat spontan
2.    Capacitatea de a formula independent scopuri: în activăţile obligatorii  / în activităţile de joc:
3.    Capacitatea de a lua oportum decizii – selecţia mijloacelor adecvate
4.    Capacitatea de a aprecia corect dificultatea obstacolelor
5.    Capacitatea de efort voluntar – gradat în funcţie de obstacol
6.    Capacitatea de a îndeplini, traduce în viaţă decizia (sarcina)


TRĂSĂTURI DE CARACTER
1.    Atitudini faţă de activitate: respectul şi dragostea faţă de munca adultului / grija faţă de obiecte-ordine, protejarea obiectelor / răspunderea faţă de sarcina primită / iniţiativa şi independenţa în îndeplinirea sarcinii / perseverenţa şi continuitatea în îndeplinirea sarcinii / disciplina / obişnuinţa de a îndeplini sarcinile
2.    Atitudinea faţă de adulţi şi semeni:  respectul faţă de adult / admiraţie / sinceritate / conformism / baraje psihologice (necomunicativitate, negativism, sugestibilitatea) / introvertit-extravertit
3.    Atitudinea faţă de sine: modestie / îngâmfare / lăudăroşenie / neîncredere în sine / tendinţa de a se auto-observa şi auto-aprecia / timiditate / curaj


TRĂSĂTURI DE TEMPERAMENT

1.    Gradul de intensitate a reactivităţii: emoţională / verbală / motrică
2.    Gradul de echilibru al reactivităţii: emoţională / verbală / motrică
3.    Gradul de mobilitate al reactivităţii: emoţională / motrică / verbală


INDICI DE DEZVOLTARE AI SOCIABILITĂŢII ŞI AI MICRO-RELAŢIILOR DE TIP SOCIO-AFECTIV

1.    Gradul de integrare în colectivul grupei sau al clasei
2.    Gradul de expansiune al copilului în colectivitate: uşurinţa şi rapiditatea în stabilirea relaţiilor / numărul de copii cu care stabileşte relaţii / spontaneitatea în stabilirea relaţiilor
3.    Receptivitatea şi disponibilitatea de a stabili relaţii referenţiale cu celelalte persoane: cu copiii de aceeaşi vârstă / cu copiii mai mari / cu copiii mai mici / cu adulţii / numai cu anumiţi copii
4.    Poziţia şi rolul copilului în grup
5.    Tipuri de relaţii: de comunicare afective, verbale / de cooperare pasiv, activ / de dominare, dominat, domină
6.    Autonomie socială
7.    Structurarea micro-grupurilor –spontaneitatea-durată-stabilitate


DIAGNOZA ŞI PROGNOZA COPILULUI

a.    Concluzii cu privire la starea de sănătate fizică şi psihică a copilului:
1.    Diagnoza organică
2.    Diagnoza de stare
3.    Diagnoza etiologică
4.    Diagnoza funcţională
5.    Diagnoza psihică

b.    Prognoza
1.    De scurtă durată
2.    De lungă durată

c.    Recomandări:
1.    Pentru copil
2.    Pentru familie
3.    Pentru şcoală
4.    Pentru perspectiva dezvoltării